Maklumat syarikat

“Akademik Cemerlang Sahsiah Terpuji”

Membangunkan Tenaga Kerja Profesional Dan Teknokrat Yang Kompeten Melalui Kecemerlangan Program Pendidikan dan Latihan Berterusan Demi Memartabatkan Pembangunan Agama, Bangsa dan Negara

Membina Sebuah Institusi Pendidikan Tinggi Yang Cemerlang Untuk Melahirkan Tenaga Kerja Mahir, Berketrampilan dan Berdaya Saing Demi Kesejahteraan dan Pembangunan Bangsa & Negara


1) Menyediakan peluang pendidikan berkualiti di peringkat pra-diploma, diploma dan ijazah sarjana muda dalam pelbagai bidang dengan kerjasama universiti-universiti tempatan dan luar negara;
2) Menjalankan program-program kemahiran dan teknikal di peringkat sijil dan diploma dalam bidang-bidang tertentu yang diperlukan oleh indutri melalui kerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dan pihak-pihak lain;
3) Mewujudkan kemudahan pembelajaran dan latihan terbaik, berkualiti, berkesan lagi kondusif;
4) Melahirkan graduan/tenaga kerja yang kompeten, berketrampilan, berakhlak mulia serta bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara.